مقایسه مدلسازی فرکتالی توزیع عناصر به دو روش عیار مساحت و عیار تعداد - (برگه 1:50000 جزین)

چکیده مقاله

 میتوان گفت جداسازی آنومالیهای ژئوشیمیایی از زمینه برای عناصر گوناگون مهمترین چالش در مطالعات اکتشافی است. امروزه روشهای مبتنی بر هندسه فرکتال با توجه به امتیازاتی چون توجه به توزیع سطحی و فضایی دادهها و الگوی فرکتالی توزیع هالههای ثانویهی ژئوشیمیایی به علت تبعیت کردن از ماهیت طبیعی توزیع عناصر و در نتیجه دقت بالا کاربرد زیادی در این امر یافتهاند. از رایجترین روشهای مبتنی بر هندسه فرکتال میتوان به روش عیار مساحت و عیار تعداد اشاره کرد که - - میتوانند رفتار چند فرکتالی یا مولتی فرکتالی توزیع دادههای ژئوشیمیایی در یک منطقه را مشخص کنند. نتایج مدلسازی توزیع دادههای ژئوشیمیایی با این روش میتواند مشخص کننده مراحل غنی شدگی و نیز کانی سازی عناصر گوناگون در منطقه باشد. در این پژوهش، هدف اصلی جدا کردن مناطق آنومال عناصر مس، سرب و روی در محدوده برگه 0001111 جزین متعلق به برگه 0001111 فردوس، واقع در حاشیه شمالی بلوک لوت و استان خراسان رضوی است. به این منظور 010 نمونه رسوب آبراههای در سطح این برگه برداشت شده و 02 عنصر مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفتند. سپس با ترسیم منحنی لگاریتمی عیار مساحت جوامع زمینه ناحیهای، زمینه محلی و آنومالی برای عناصر مورد نظر در - منطقه مورد مطالعه از یکدیگر جدا شدند. با استفاده از نتایج حاصل از مدلسازی مولتی فرکتالی، نقشههای توزیع این عناصر در این محدوده ترسیم و جوامع آنومالی به تفکیک مشخص شدند. رفتار مولتی فرکتالی عناصر نشان دهنده امکان وجود حداقل یک مرحله کانی زایی در محدوده مورد مطالعه است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

علی هوشمند؛مرتضی صفری؛حسین حسنی؛عباس مقصودی؛ ۱۳۹۵، مقایسه مدلسازی فرکتالی توزیع عناصر به دو روش عیار مساحت و عیار تعداد - (برگه 1:50000 جزین)، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7065-Comparison-between-Concentration-Area-and-Concentration-Number-fractal-modeling-for-mineral-distribution-in-1:50000-Jazin-geological-sheet

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(علی هوشمند؛مرتضی صفری؛حسین حسنی؛عباس مقصودی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل