ساخت دستگاه جدید تصفیه پساب و هوا به وسیله نانوذرات

چکیده مقاله

در ماشین کاری فلزات سیال که به صورت براده در سطح محیط پراکنده شده اند با آب واکنش های شیمیایی ایجاد نمووده و
برای محیط زیست خطرناک می باشند. مواد شیمیایی با ترکیبات مشابه نفت که سطح زمین را می پوشانند توسط باکتری هوا
افزایش می یابند این نوع ترکیبات سنگین باعث از بین رفتن محیط زیست هستند و در نهایت برای بدن انسوان مرورخواهند
بود.ماشین کاری به عنوان یک چارچوب اصلی در ساخت ماشین افزارها به کار می رود اما برخی از مواد شیمیایی را در محویط
زیست تولید می کنند. بنابراین، بعد از استفاده از مایعات مورد استفاده در ماشین کاری می بایست پسوماند آنهوا را بوه شو لی
علمی و درست دفع نمائیم تا باعث تخریب محیط زیست نگردند. بنابراین ، در این تحقیق ، روش ماشوین کواری بوا توجوه بوه
جنبه های زیست محیطی آن مورد بحث قرار گرفتوه ، روش هوای جدیود هم وون ماشوین کواری سیسوتماتیک بوا سیسوتم
پیشگیری از زنگ زدگی فلز و ب ار گیری مایعات ماشین کاری مناسب مورد بررسی قرار گرفته و در مقایسه با آنهوا یوک روش
جدید استفاده از فناوری نانو را مورد ارزیابی قرار دادیم و با ساخت دستگاه تصفیه پساب و هوا که حاوی قطعه بوا پوشوش نوانو
ذرات دی اکسید تیتانیوم و استفاده از منبع نور uv در مسیر عبور پساب و هوا باکتری های موجود را بوه طوور کوز از چرخوه
تولید حذف نموده و عوارض شیمیایی ایجاد شده از آن را در محیط زیست بررسی کرده و مایع ماشین کاری را با کارکرد ایمن
در محیط مورد بررسی قرارمی دهیم.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

زهرا زاغری؛یلداسادات حقایق زواره؛سیده زهرا حسینی فرجام؛فاطمه لطفی؛محمدحسین رضائی قوام؛ ۱۳۹۴، ساخت دستگاه جدید تصفیه پساب و هوا به وسیله نانوذرات، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7134-Construction-of-the-new-wastewater-treatment-and-air-with-nanoparticles

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(زهرا زاغری؛یلداسادات حقایق زواره؛سیده زهرا حسینی فرجام؛فاطمه لطفی؛محمدحسین رضائی قوام؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل