بررسی نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان متأهل شاغل شهر رشت

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی در رضایت زناشویی و
کیفیت زندگی انجام شد. این تحقیق از نوع مطالعات با طرح همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش
کلیه زنان متأهل شاغل در آزمایشگاهای شهر رشت شامل 415 نفر بود که از میان آنان 022 با روش
نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان 8 آزمایشگاه بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری
) داده ها از پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شاور) 1881 (، رضایت زناشویی اولسون و همکاران) 1888
و کیفیت زندگی واروشربون) 1880 ( استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد نقش تعدیل کننده سبک
های دلبستگی در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی معنادار است. از میان متغیرهای پیش بین سبک
دلبستگی اجتنابی بیش ترین سهم را در پیش بینی رضایت زناشویی و کیفیت زندگی داشت. می توان
گفت که سبکهای دلبستگی می تواند به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر رضایت و کیفیت زندگی به شمار
آید و این نتایج باید در برنامه های آموزشی زوج ها مدنظر قرار گیرد .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سپیده توانا؛فاطمه رنگرزیان؛ ۱۳۹۳، بررسی نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان متأهل شاغل شهر رشت، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7288-nvestigate-the-moderating-role-of-attachment-styles-in-marital-satisfaction-and-quality-of-life.in-employed-married-women-in-Rasht-city

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سپیده توانا؛فاطمه رنگرزیان؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل