بررسی نقش مشارکت ارگان ها و سازمان های دولتی و خصوصی در بازسازی بافت فرسوده شهری نمونه موردی:محله سرشور مشهد

چکیده مقاله

امروزه به دلیل هزینههای بالای ساخت و ساز و عدم توان اقتصادی مالکین بافتهای فرسوده، یکی از
روشهای نوسازی این بافتها، شراکت بخشهای عمومی و خصوصی میباشد. پژوهش حاضر با هدف
بررسی میزان تاثیر شراکت بخشهای عمومی و خصوصی در نوسازی فرسوده منطقه سرشورمشهد و
ارئه راهکارهایی برای تقویت و گسترش این نوع شراکت، به انجام رسیده است. روش تحقیق در این
مطالعه، توصیفی تحلیلی و از نوع کاربردی و توسعهای و نحوه جمعآوری اطلاعات به صورت –
اسنادی و پیمایش میدانی میباشد. جامعه آماری پژوهش، شامل 07 زائرسرا،حسینیه،مهمانسراو هتل
اپارتمان میباشد که بافت فرسوده سرشور را در چند سال اخیر مورد بازسازی و نوسازی قرار داده-
اند. یافتهها در نرمافزارهای GIS و SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان میدهد
که شراکت عمومی خصوصی در محدوده مورد مطالعه)سرشور( باعث نوسازی و مقاوم سازی بافت –
این محدوده شده است. همچنین بر اساس یافتههای این پژوهش، فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه نقش
ارگان های خصوصی در مقابل ارگان های عمومی در بازسازی و مقاوم سازی بافت محدوده مورد نظر
بیشتر است با سطح معناداری 98.4 وبا اطمینان 49 درصد مورد تائید قرار می گیرد. بنابراین در
صورت وجود زیرساختهای قانونی برای شراکت عمومی خصوصی، انطباق ضوابط شهرسازی با –
اهداف کلان نوسازی بافتهای شهری، کافی بودن تسهیلات و بستههای تشویقی، همکاری و
مشارکت مالکین، افزایش نظارت نهادهای مربوطه بر شراکت و همچنین استفاده از سرمایهگذاران
متخصص و بومی منطقه، میتوان به موفقیت این شراکت و نوسازی به صورت پایدار امیدورا بود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مرضیه امینی؛محمدرحیم رهنما؛ ۱۳۹۳، بررسی نقش مشارکت ارگان ها و سازمان های دولتی و خصوصی در بازسازی بافت فرسوده شهری نمونه موردی:محله سرشور مشهد، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7421-The-Role-of-the-participation-of-public-and-private-agencies-and-organizations-In-the-old-urban-regeneration-Case-Study:-Mashhad-neighborhood-Srshvr

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مرضیه امینی؛محمدرحیم رهنما؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل