بررسی تاثیر کمک های خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات بر رشد اقتصادی در ایران

چکیده مقاله

کشورها تلاش زیادی برای دستیابی و تقویت رشد اقتصادی بلندمدت می کنند. در این میان نقش و جایگاهی که سرمایه و سرمایه
گذاری در الگوی های رشد و توسعه به خود اختصاص داده است به لحاظ پیچیده بودن و تنوع سرمایه گذاری و جریانات آن به طور
مداوم مورد بازنگری و بررسی قرار می گیرد. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر کمک های خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و
واردات بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا می باشد. برای مباحث تئوریک و ادبیات مربوط به تحقیق، از روش کتابخانه ای
استفاده شده است سپس با استفاده از داده های جمع آوری شده که از سایت بانک جهانی ) WDI ( گرفته شده، در صفحه گسترده
EXCEL وارد و دسته بندی شده و به کمک نرم افزار EVIEWS8 تحلیل های اقتصاد سنجی و نیز برآوردهای لازم انجام
خواهد شد که از آزمون هاسمن استفاده می شود. در این مطالعه با استفاده از داده های سال های 2014-2000و با مدل پانل دیتا و -
متغیر تولید ناخالص داخلی و نماد رشد اقتصادی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل شامل کمک های خارجی ، سرمایه
گذاری مستقیم خارجی و واردات می باشد نتایج برآورد الگوی تحقیق نشان داده است که کمک های خارجی تاثیر منفی و معنی
دا و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داشته است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سمانه کرم دخت؛دکتر ناصر علی یداله زاده طبری؛ ۱۳۹۳، بررسی تاثیر کمک های خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات بر رشد اقتصادی در ایران، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین دمدیریت,اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7635-Effect-of-foreign-aid,-foreign-direct-investment-and-imports-on-economic-growth-in-Iran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سمانه کرم دخت؛دکتر ناصر علی یداله زاده طبری؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل