ارزيابي نقش شوراهاي شهري در مديريت شهرها( نمونه موردي: شهرنودشه در استان كرمانشاه)

چکیده مقاله

مديريت شهري يكي از مسائل نوين علوم سياسي و مديريت در چهارچوب مفاهيمي نظير تمركززدايي و حكومت هاي محلي است. هر چند از زمان پيدايش دموكراسي هاي غربي بحث تمركززدايي و محلي گرايي به نوعي مطرح بوده است اما در كشور ما مسأله تمركززدايي و مديريت شهري مفهوم نويني است كه پس از پيروزي انقلاب و مطرح شدن شوراها در ذيل اصل هفتم قانون اساسي وارد آياميان « گفتمان سياسي و اجتماعي جامعه ايران شد. اين پژوهش در صدد پي بردن به اين امر بود كه اين پژوهش از نوع روش »؟ كيفيت دانش شوراي شهر با كيفيت مديريت شهر رابطه معناداري وجود دارد بود. روش نمونه گيري به - » تمامي شهروندان شهر نودشه « توصيفي پيمايشي بود و جامعهي نمونه شامل آزمون كيفيت « و » آزمون كيفيت شوراي شهر « صورت نمونه گيري تصادفي و ابزار پژوهش شامل بود. بعد از جمعآوري دادهها، فرضيههاي پژوهش با استفاده از آزمون ضريب همبستگي » مديريت شهر پيرسون و آزمون ضريب رگرسيون مورد آزمون قرار گرفتند كه نتايج آن بيانگر اين امر بود كه ميان كيفيت شوراي شهر و كيفيت مديريت شهر رابطه معناداري وجود دارد. همچنين مشخص شد صرفه جويي در هزينه هاي شهري، حل مشكلات شهري و دانش و سواد شهري با كيفيت شوراي شهر رابطه معناداري دارند اما ميان توسعه شهري و كيفيت شوراي شهر رابطه معناداري مشاهده نشده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مصطفي شاهيني فر؛مظفر فرجي؛ ۱۳۹۵، ارزيابي نقش شوراهاي شهري در مديريت شهرها( نمونه موردي: شهرنودشه در استان كرمانشاه)، کنفرانس بین المللی نخبگان عمران ,معماری و شهر سازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7829-The-Role-of-municipal-councils-in-the-management-of-cities-(case-study:-Noudesheh-in-Kermanshah-province)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مصطفي شاهيني فر؛مظفر فرجي؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل