بررسی نقش فضاهای سایبرنتیک در تولید و توسعه فضاهای شهری (نمونه موردی منطقه 7 تهران)

چکیده مقاله

قرن بیست و یکم، قرن تحول، شکوفایی و توسعه شهرها است و فضاهای شهری تجلی شهر و جامعه. درعصر حاضر، فضای سایبرنتیک، عرصه نوین و متفاوتی را برای حیات بشری مهیا نموده که قابلیت پذیرش و انجام بخش عمدهای از نیازها، فعالیت ها و شئونات زندگی بشر، اجتماعات انسانی و حکومت ها را دارد؛ از آن جهت که با امکانات، خصوصیات و مولفههای منحصر به فردی که به موازات فضای واقعی در اختیار شهرسازان و مدیران شهری قرار میدهد، آنها را در ارائه طرحها و ایدههای خود یاری میکند. مهمترین هدف این پژوهش کشف و ارزیابی مولفههای اثرگذار و کاربردی فضاهای سایبرنتیک در بخشهای مختلف فضاهای شهری است. در این راستا فرض اصلی تحقیق این است که فضاهای سایبرنتیک نه تنها به عنوان ابزار و تاکتیک، راه حلِ بسیاری از مشکلات و مسائل موجود بوده بلکه ظرفیتهای شهر و فضاهای شهری را در بسیاری از زمینههای کالبدی، اجتماعی  فرهنگی، اقتصادی، زیبایی شناختی، ارتباطی و ... توسعه استفاده شده و برای گردآوری دادههای » توصیفی  تحلیلی « میدهد. برای انجام این پژوهش از روش موردنیاز از روش پرسشنامه بهره گرفته شده است. این تحقیق که بر پایه روش کوکران، حجم نمونه  384 نفری از شهروندان منطقه 7 تهران را مورد مطالعه قرار داده، مبین این نتایج است که فضاهای شهری در جهت تولید و توسعه، تاثیرپذیری مثبتی از فضای سایبرنتیک داشته که به این اعتبار با اثرگذاری و ترکیب با شاخص های اصلی و اساسی و متغیرهای زیرمجموعه فضاهای شهری، موثر واقع شده و در حقیقت بستری مناسب و مهم در امر توسعه شهر و فضای شهری محسوب میگردد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

وحید ملیحی؛کریم حسینزاده دلیر؛ ۱۳۹۵، بررسی نقش فضاهای سایبرنتیک در تولید و توسعه فضاهای شهری (نمونه موردی منطقه 7 تهران)، کنفرانس بین المللی نخبگان عمران ,معماری و شهر سازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7832-The-Role-of-Cybernetic-Spaces-in-the-Production-and-Development-of-Urban-Areas---Case-Study-District-7-of-Tehran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(وحید ملیحی؛کریم حسینزاده دلیر؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل