تحلیل فضایی مبلمان شهری بخش محدوده گردشگری شهری منطقه مورد مطالعه :)فلکه ساعت هفت تیر خیابان جمهوری(شهر یاسوج

چکیده مقاله

رشد شهرها بدون تمهیدات وزیر ساختهای لازم .پیامدهای منفی عدیده ای را در بخش های مختلف یک شهر به همراه داشته است که در این میان ساماندهی کاربری های عموومی ومحویه هوای شوهری زن از جملوه ،مبلموان شوهری،یکی از رهیافتهوای سوازنده شهرسازی پایدار به شمار می زید که با هدف بهبود کیفیت محیه شهری وبرزوردن نیازهای مختلف انسانی صوورت موی پودیرد .در طراحی مبلمان شهری، باید ارسال پیام برای شهروندان با توجه به زبان و شیوه خصیصه های فرهنگی و هویت هر جامعه باشود، توا برای شهروندان قابل ملموس تر بوده و ارتباط بصری ایجاد کند و در طراحی مبلمان شهری تطابق بین فرم و عملکرد که مکمل هم میباشند، حائز اهمیت است و اینکه این طراحی چگونه و در چه مکانهایی، با توجه به هویت شهر و جامعوه طراحوی شووند، خوود نگرشی مهم برای زیتم هایی است که ما در طراحی مبلمان شهری انتخاب میکنیم. در این راستا میتوان به المان های درون شوهر و پارکها اشاره کرد که نقش موثری در القاء هویت شهری و تقویت حس مکان شهروندان داشته و باید طووری طراحوی شووند کوه خوانایی زنها از سوی شهروندان و هماهنگی طرح زنها با وقایع و اتفاقات زن مکان سازگاری داشته باشند و این مسوتلزم زن اسوت که به نقاطی از قبیل ایست ها و مکث ها، گدرها، زمد و شدهای جمعیتی توجه داشته باشیم توا تطوابق بوین فورم و عملکورد را در طراحی رعایت کرده باشیم، بنابراین تحلیل فضایی مبلمان شهری وشناخت نقاط ضعف وقوت زن ،به عنوان یکی از عناصر مهم شهر یاسوج در بخش مرکزی با کاهش زثار مخرب زن،گسترش نامناسب وبالا بردن سطح زیبایی بصری،موجب افوزایش کیفیوت زیسوتی وهویت بخشی به سکونت ساکنان زن می گردد. روش ها : در این پروژه زسیب پدیری هریوک از عناصور ذکور شوده، بوا توجوه بوه استانداردهای رایج با وضع موجود مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد . بدین منظور پس از بررسی اجمالی استانداردهای هر یک از عناصر مبلمان شهری، به تطبیق زنها با وضع موجود در منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است . یافته ها : با در نظر گرفتن استانداردهای تحقق ساخته در این تحقیق عدم رعایت برخی نکات ضروری ایمنی در مبلمان شهری منطقه مورد مطالعه بررسی شامل : نیمکت ها ، زبخوریها ، سطل زباله ها ، قابلیت دسترسی، سرویس های بهداشتی در موارد متعددی مشاهده شده است . نتیجه گیری : علی رغم تدوین برخی استانداردهای ساخت و نصب مبلمان وخدمات شهری در سازمان زیبا سازی شهریاسوج ، ضوابه و استاندارد جامع و مناسبی در زمینه رعایت ایمنی مبلمان شهری وجود ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، تحلیل فضایی مبلمان شهری بخش محدوده گردشگری شهری منطقه مورد مطالعه :)فلکه ساعت هفت تیر خیابان جمهوری(شهر یاسوج، کنفرانس بین المللی نخبگان عمران ,معماری و شهر سازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7891-Spatial-analysis-of-urban-tourism-urban-furniture

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل