تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی از طریق مقادیر نشاندهنده زون جریانی

چکیده مقاله

 یک واحد جریان هیدرولیکی (Hydraulic Flow Units) در حقیقت بخشی از مخزن است که از لحاظخصوصیات کنترل کننده حرکت سیال و یا به عبارتی خصوصیات هیدرولیکی با سایر بخش های مخزن متفاوت است. واحدهای جریان هیدرولیکی تابع اندیس زون جریانی (Flow Zone Indicator) هستند. پارامترهای پتروفیزیکی و محاسبات دینامیکی که از آنالیز مخزن بهدستآمدهاند با رخسارههای  زمینشناسی ترکیبشدهاند تا رفتار واحدهای جریانی و نحوهی توزیع آنها مشخص شود. رابطهی بینرخسارهها و گونههای سنگی در مخازن کربناته غالباً به دلیل تداخل در توزیع رخسارهها و تغییرات تر شوندگی و ... پیچیده است و همانطور که گفته شد یک واحد جریانی بهعنوان حجمی از سنگ که خواص گلوگاه منافذ در فضای متخلخل، ویژگیهای هیدرولیکی سنگ را که قابل پیشبینی هستند و تفاوت زیادی با واحدهای دیگر جریانی دارند را کنترل میکند. یک مخزن ممکن است به واحدهای جریانی تقسیم شود تا بتوان کارایی آن را در طرحهای مختلف تولید بهتر مول کرد و این تقسیمات میتواند از نقطه نظر پتروفیزیکی یا مهندسی باشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

صباح دلفی؛عبدالنبی هاشمی؛سیدجمال شیخ ذکریایی؛ ۱۳۹۵، تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی از طریق مقادیر نشاندهنده زون جریانی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ،علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7958-Determine-the-amount-of-hydraulic-flow-units-reflects-current-zone

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(صباح دلفی؛عبدالنبی هاشمی؛سیدجمال شیخ ذکریایی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل