دسته بندی حوزه های مطالعات آینده و تبیین ارتباط آینده پژوهی و پساآینده پژوهی با مدیریت و رهبری

چکیده مقاله

واژه ها و حوزه های مطالعات آینده است. از همین رو » هرمنونیک « آنچه به آن پرداخته می شود به نوعی سه مرحله و مرتبه را طی کرده است. » حقیقت « به تاریخ فلسفه غرب پرداخته می شود که در آن مفهوم افلاطون، کانت و نیچه به عنوان نمادهای این مراحل و مراتب، بنیانگذار سه گونه حقیقت هستند؛ حقیقت افلاطونی، حقیقت کانتی و حقیقت نیچه ایی. رابطۀ این مراتب، ارتباطی نقطه ایی نیست. این سه، طیفی با دو کرانه مطلق و یک ناحیه و منطقه میانی، بینابینی و نسبی را تشکیل می دهند. حوزۀ » ذهنی، بِینی و عینی « مطالعات آینده نیز در دو کرانۀ مطلق و بالطَّبعِ آن در سه ناحیه شامل، آیندۀ قابل تفکیک است. طبق دسته بندیِ - » نظری، نظری عملی و عملی « شکل می گیرد که به سه رویکردِ 3 متشکل از نُه خانه شکل گرفته و چینش و تبیین پانزده حوزۀ * این سه ناحیه و سه رویکرد، ماتریسی 3 به شمار می آیند، سامان می یابند. » آینده اندیشی « مطالعات آینده، که همگی به عنوان زیرمجموعۀ هدف؛ شناخت و شناساندن مبادی و مبانی معرفت شناسی حوزه های مطالعات آینده و واکاوی و آسیب شناسی انحرافات ناشی از این مبادی و مبانی بر این حوزه است. با تبیین ارتباط آینده اندیشی با مدیریت و رهبری، جایگاه آینده اندیشی در ساختارهای سازمانی و سیاسی تعیین می شود. دو نقش آینده اندیشی)حلقه ی مفقوده ی مدیریت و رهبری(؛ نقش همگراساز و نقش هم راستاساز است. جایگاه آینده اندیشی در ساختارهای سازمانی و سیاسی، ماوراء مدیریت و قوای سه گانه)مجریه، مقننه و قضاییه( و سِیرِ روند برنامه ؛» پساآینده پژوهی « و » آینده ی آینده پژوهی « مادون رهبری است. نهایتاً با تمایز ریزی، آینده پژوهی و پساآینده پژوهی طرح می شود. برنامه ریزی، ماهیتی مدیریّتی و کیاسی؛ آینده پژوهی، ماهیّتی اجتماعی و جامعه شناسی و پساآینده پژوهی، از ماهیّتی حاکمیّتی و سیاسی برخوردار است. هدفِ غاییِ آینده پژوهی، آینده ی آینده پژوهی)حلقه ی واسط ما بین آینده پژوهی و پساآینده پژوهی( و پساآینده پژوهی به ترتیب عبارت است از ساختن جامعه ی آرمانی، جهانی ساختن آن و ساختن حکومت آرمانی جهانی.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۳، دسته بندی حوزه های مطالعات آینده و تبیین ارتباط آینده پژوهی و پساآینده پژوهی با مدیریت و رهبری، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8422-Grouping-the-future-studied-areas-and-explanation-the-relationship-of-���futures-studies���-and-���post-futures-studies���-with-management-and-leadership

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل