بررسی انواع نظام های اقتصادی و مقایسه آنها با اقتصاد انقلاب اسلامی

چکیده مقاله

بهطور عمده سه نوع نظام اقتصادی در دنیای فعلی وجود دارد که عبارتاند از نظام اقتصادی سرمایهداری؛ این نظام، بر مبنای مکتبهای اقتصادی فیزیوکراتیسم، کلاسیک، جهانبینی فلسفی دئیسم )خداشناسی طبیعی(، ناتورالیسم )اصالت طبیعت( و لیبرالیسم اقتصادی )اصالت فرد و آزادیهای فردی( شکلگرفته است. این نوع نظام، موفقیت بیشتر را در فراهم کردن زمینه برای حداکثر کردن سود در بازار میداند و ضمن تأکید بر همسویی منافع فرد و اجتماع، مکانیسم بازار را در برقراری تعادل اقتصادی کافی دانسته و هر نوع مداخله دولت را محکوم میکند . نظام اقتصاد سوسیالیستی؛ با پذیرش مکتب اقتصادی مارکسیسم و جهانبینی ماتریالیسم )اصالت ماده( و اصالت جمع، ابزار مادی تولید را بهعنوان زیربنا و کلیه تحولات جامعه را بهعنوان روبنا تابع پیشرفت و تکامل ابزار مادی تولید میداند . بیشترین موفقیت اجتماع، در تأمین مصالح و منافع جامعه است، نه فرد. آزادیهای فردی در زمینههای اقتصادی بهنفع جامعه سلب میگردد و دولت بهعنوان نماینده جامعه، برنامهریزی را بر عهده میگیرد . نظام اقتصادی اسلام؛ این نوع نظام، تحت تأثیر جهانبینی توحیدی و نگرش به فرد و جامعه است و بیشترین موفقیت را در ایجاد توازن میان منافع فرد و اجتماع و برقرار کردن همسویی میان این دو میداند. در دو سه دهه اخیر دو نوع تفکر و نظام اقتصادی ظهور کردند که یکی نظام اقتصادی چین و دیگری نظام اقتصاد انقلاب اسلامی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی است که در این مقاله سعی شده است در آخر مقایسهای بین اقتصاد انقلاب اسلامی و سایر نظامهای اقتصادی انجام شود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سید علی موسوی گاوگانی ؛سید علی موسوی؛ ۱۳۹۲، بررسی انواع نظام های اقتصادی و مقایسه آنها با اقتصاد انقلاب اسلامی، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8447-Review-of-economic-systems-and-compare-them-with-the-economies-of-islamic-revolution

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سید علی موسوی گاوگانی ؛سید علی موسوی؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل