رابطه سرمایه فکری و سلامت سازمانی با رویکرد روش فرایند تحلیل شبکهای -مطالعه موردی :شرکت پخش فرآوردههای نفتی غرب استان مازندران

چکیده مقاله

 این پژوهش بهمنظور بررسی رابطه سرمایه فکری و سلامت سازمانی بارویکرد فرایند تحلیل شبکهای در شرکت پخش فرآوردههای نفتی غرب استان مازندران انجام پذیرفته است. جامعه آماری شامل 200 نفر از کارکنان شرکت پخش فرآوردههای نفتی غرب استان مازندران بوده که با استفاده از جدول مورگان 132 نفر بهعنوان نمونه بهصورت تصادفی انتخاب شدند از دو پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بنتیس  و سلامت سازمانی هوی وفیلدمن ( استفاده شده که اعتبار آنها با روش آلفای کرونباخ ( و روایی آنها با استفاده از نرمافزار PLS موردبررسی قرارگرفته است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

اشرف السادات علوی؛کوثر علیپور ؛دکتر محمدمهدی پورپاشا؛ ۱۳۹۳، رابطه سرمایه فکری و سلامت سازمانی با رویکرد روش فرایند تحلیل شبکهای -مطالعه موردی :شرکت پخش فرآوردههای نفتی غرب استان مازندران، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8485-RELATIONSHIP-BETWEEN-INTELLECTUAL-CAPITAL-AND-ORGANIZATIONAL-HEALTH-WITH-USING-ANP-METHOD-IN-WEST-OF-MAZANDARAN-PETROLEOM-FIRM

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(اشرف السادات علوی؛کوثر علیپور ؛دکتر محمدمهدی پورپاشا؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل