ارائه یک رویکرد مبتنی بر بهینه سازی برای کنترل ازدحام در شبکههای موردی میان خودرویی با استفاده از خوشه بندی K-Means

چکیده مقاله

شبکههای موردی میان خودرویی مجموعهای از گرههای متحرک هستند که این گرهها وسایل نقلیه را شامل میشوند، خودروها از امواج رادیویی برای برقراری ارتباط بین وسایل نقلیه مجاور و همننین وسایل نقلیه با تجهیبات جابر مجاور که معمولاً تجهیبات کنار جادهای هستند استفاده میکنند. خودروها میتوانند بهصورت کاملاً مستقل باهم ارتباط برقرار کنند این شبکهها قابلیر انعطاف بالایی دارند که هیچ ساختار زیر بنایی و یا نامر مرکبی ندارند تووویو ی شبکههای موردی میان خودرویی دائماً در حال تغییر اسر با توجه به افبایش تصاعدی تعداد گرهها در یک منطقه عملاً ارسال و دریافر اطلاعات تو سط گرههای شبکه افر مح سو سی ویدا میکنند که یکی از مهمترین م سائل در این شبکهها م سئله کنترل ازدحام ا سر. درصورتیکه خطا در انتشار اطلاعات وجود داشته باشد رانندگان چون اطلاعات ضروری را بهموقع دریافر نکردهاند نمیتوانند عکسایعمل مناسبی نشان دهند

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.اعظم شیخیان دهکردی؛2.سرخوش صدیقی چهار برج؛ ۱۳۹۵، ارائه یک رویکرد مبتنی بر بهینه سازی برای کنترل ازدحام در شبکههای موردی میان خودرویی با استفاده از خوشه بندی K-Means، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8605-Providing-an-optimization-based-approach-to-congestion-control-in-ad-hoc-networks-between-vehicles-using-K-Means-Clustering

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.اعظم شیخیان دهکردی؛2.سرخوش صدیقی چهار برج؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل