ثبت الگوهای ژئوشيميايي، تفکيک انديس های آلتراسيوني و تعيين روند کاني زايي با استفاده از آناليز مولفه های اصلي 1 ( PCA ) در منطقه بستان آباد آذربايجانشرقي

چکیده مقاله

منطقه بستان آباد در شمالغرب کشور 54 کیلومتری تبریز، استان آذربایجانشرقی واقع است اکثر لیتولوژیهای این منطقه ادامه تشكیلات عون بن علی تبریزاز سنگهای ولكانیكی تشكیل یافته و کل زون بروی آلپ هیمالیاا قارار گرفتاه اسات – بطور کلی سنگهای ولكانیک منطقه از تشكیلات میوسین شامل کنگلومرا، ماسه سنگ و سیلت هاای قرماز رناگ بو اود آمده است. نظر به اهمیت منطقه از نظر کانی زایی فلزات پایه، این مقاله باا هاد شناساایی منااکا کاانی ساازی شاده آشكارو پنهان بااستفاده از تكنیكهای مختلف ژئوشیمیایی پرداخته شد. در این راستا تعداد 119 نمونه رسوب آبراهه ای از منطقه برداشت و برای 55 عنصر به منظور ثبت هاله ثانویه پتانسایل دار و تعیاین روناد الگوهاای ژئوشایمیایی آناالیز شدند. در پروسه داده ها در راستای بهینه سازی و اخذ نتایج اپتی مم پی اوئی باا روشاهای آماار تاک متغیاره و ناد متغیره اقدام گردید

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.عليرضا عباسي ساعي زاد؛2.محمدجعفرمحمدزاده؛ ۱۳۹۵، ثبت الگوهای ژئوشيميايي، تفکيک انديس های آلتراسيوني و تعيين روند کاني زايي با استفاده از آناليز مولفه های اصلي 1 ( PCA ) در منطقه بستان آباد آذربايجانشرقي، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8699-Detecting-geochemical-pattern,-discriminating-alteration-Indices-and-determining-mineralization-trend-using-Principal-Components-Analysis-(PCA)-in-Bostanabad,-E-Azerbaijan,-Iran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.عليرضا عباسي ساعي زاد؛2.محمدجعفرمحمدزاده؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل