بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی و ویژگیهای شرکت بر به موقع بودن گزارشگری مالی شرکتها

چکیده مقاله

در این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی و ویژگیهای شرکت بر به موقع بودن گزارشگری مال ی 9316 پرداخته شده است. - شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 9313 برای انجام این پژوهش تعداد 966 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی و برای آزمون فرضیههای پژوهش از تحلیل رگرسیونی ترکیبی/تلفیقی در نرمافزار EViews استفاده شده است. متغیرهای مستقل استفاده شده در این پژوهش عبارتند از کیفیت حسابرسی بر اساس معیارهای اندازه و رتبه مؤسسه حسابرسی و ویژگیهای شرکت شامل اندازه شرکت، سودآوری )بازده داراییها( و پیچیدگی کار حسابرسی. متغیر وابسته پژوهش حاضر، به موقع بودن گزارشگری مالی شرکتها بر اساس لگاریتم طبیعی تفاوت بین تاریخ پایان دوره مالی شرکت و تاریخ تشکیل مجمع )بر حسب روز( است. همچنین از متغیرهای کنترلی میزان مدیریت سود بر اساس مدل تعدیل شده جونز به عنوان معیار معکوس شفافیت گزارشگری مالی، رشد فروش و متغیرهای مجازی نوع اظهارنظر حسابرسی و زیانده بودن شرکت، نیز استفاده بعمل آمده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که تأثیر معیارهای مختلف کیفیت حسابرسی بر وقفه گزارشگری مالی )معیار معکوس به موقع بودن گزارشگری مالی(، مثبت و معنیدار است. دیگر نتایج نشانگر تأثیر منفی و معنیدار سودآوری شرکت و تأثیر مثبت و معنیدار اندازه شرکت بر وقفه گزارشگری مالی است. این در حالی است که پیچیدگی کار حسابرسی بر وقفه گزارشگری مالی، تأثیر ندارد. همچنین، تأثیر متغیرهای مجازی نوع اظهارنظر حسابرسی و زیانده بودن شرکت بر وقفه گزارشگری مالی، مثبت و معنیدار است. علیرغم پوشیده نبودن مزایای حاصل از صورتهای مالی حسابرسی شده بر کسی ، لیکن مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی میتواند بر به موقع بودن اطلاعات مالی ارائه شده ودر نتیجه مزبوط بودن آن اثر گذار باشد .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.غلامرضا خندان پور؛2.دکتر زهره حاجیها؛ ‎−۰۶۲۲، بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی و ویژگیهای شرکت بر به موقع بودن گزارشگری مالی شرکتها، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8766-Investigation-the-Impacts-of-the-Auditing-Quality-and-Companies���-Charactristics-on-Their-Financial-Reporting-Timeliness

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.غلامرضا خندان پور؛2.دکتر زهره حاجیها؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل