تاثیر توانمندسازی بر رضایت شغلی کارکنان ادارات دولتی بخش ماهان

چکیده مقاله

رضایت شغلی، نگرشی فردی نسبت به شغل بوده و یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است که باعث افزایش کارآیی، بروز خلاقیت و احساس رضایت فردی می گردد. یکی از عوامل موثر بر رضایت شغلی، توانمندسازی کارکنان می باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر توانمندسازی بر رضایت شغلی کارکنان ادارات دولتی بخش ماهان)کرمان( و مقایسه توانمندسازی و رضایت شغلی کارکنان زن و مرد می باشد.روش پژوهش حاضر، توصیفی، علی- مقایسه ای است. جامعه ی آماری شامل کلیه کارکنان ادارت دولتی بخش ماهان است. و نمونه شامل 961 نفر از این کارکنان است که به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابتدا میزان توانمندسازی افراد نمونه اندازه گیری شد که از این تعداد 66 نفر توانمندسازی ضعیف، 22 نفر توانمندسازی متوسط و 19 نفر توانمندسازی بالا داشتند. سپس چهار گروه ) 36 نفر زن، 33 نفر مرد( دارای توانمندسازی ضعیف و ) 19 نفر زن، 13 نفر مرد( دارای توانمندسازی بالا انتخاب گردید. برای جمع وری اطلاعات از پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و ازمون t مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که توانمندسازی بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر دارد و هر چه سطح توانمندسازی کارکنان بالاتر باشد، رضایت شغلی انها بیشتر است همچنین بین توانمندسازی و رضایت شغلی کارکنان زن و مرد تفاوتی وجود ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، تاثیر توانمندسازی بر رضایت شغلی کارکنان ادارات دولتی بخش ماهان، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8958-Effect-of-Empowerment-on-job-satisfaction-of-employees-of-government-departments-Mahan

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل