تأثیر نانوذرات آهن در تصفیه محیط متخلخل با استفاده از تکنیک پردازش تصاویر

چکیده مقاله

  در عرصهی علوم مهندسی محیطزیست اندازهگیری ضرایب پخش آلودگی همراه با جریان سطحی و زیرزمینی از اهمیت بالایی برخوردار هست. حوزه تصفیه یکی از زمینههای مهم کاربرد فناوری نانو در صنعت آب بوده که بدین منظور شناخت فرآیندهای انتقال و پخش نانو ذرات در محیطهای متخلخل ضروری است. بهطورکلی تعیین ضرایب پراکندگی هیدرودینامیکی خصوصاً پراکنش عرضی دشوار و اغلب دارای تقریب بالایی هست. مدل آزمایشگاهی مورداستفاده در این تحقیق یک مدل آزمایشگاهی دوبعدی 044 سانتیمتر و دانههای شیشهای با سه اندازه متفاوت ×04× است که از یک جعبه قائم شفاف به ابعاد 3 بهعنوان محیط متخلخل تشکیلشده است. با بهرهگیری از تکنیک پردازش تصاویر، انتقال نانو ذرات آهن اصلاحشده با نشاسته در محیط متخلخل خاک موردمطالعه قرارگرفته است. مزیت استفاده از تکنیک پردازش تصاویر در مطالعات آزمایشگاهی آن است که بدون تداخل در خطوط جریان و حرکت سیال، نتایج را در گسترة وسیعی از محیط بدست می آورد . در این مطالعه محلول نانو ذرات آهن، به محیط متخلخل ، بهصورت نقطهای تزریق و از گسترش ابر غلظت عکسبرداری شده است. سپس ضرایب پراکندگی هیدرودینامیکی به کمک ابزار پردازش تصاویر محاسبه گردیده است. در نهایت روابطی برای ضریب پراکندگی نسبت به متوسط سرعت ارائه شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سید علیرضا حسینیان بنویدی؛حمیدرضا وثوقیفر؛ ۱۳۹۴، تأثیر نانوذرات آهن در تصفیه محیط متخلخل با استفاده از تکنیک پردازش تصاویر، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/931-The-effect-of-iron-nanoparticles-in-porous-media-filtration-using-image-processing-techniques

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سید علیرضا حسینیان بنویدی؛حمیدرضا وثوقیفر؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل