رابطه بهره وری ناشی از انباشت سرمایه با فرصت های سرمایه گذاری و رشد مالی شرکت ها

چکیده مقاله

رشد مالی از بهره وری و چگونگی استفاده از سرمایه نشات می گیرد. به هر اندازه که از سرمایه شرکت، سودآوری کسب شبود، فرصت های سرمایه گذاری نیز به دنبال آن ایجاد خواهد شد. زیرا سرمایه گذاری و رشد مالی هم جهت با بهبره وری و انباشبت سرمایه است. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بهره وری ناشی از انباشت سرمایه با فرصت هبای سبرمایه گبذاری و رشبد مبالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور تعداد 021 شرکت طی ببازه زمبانی 0811 تبا 0838 با استفاده از روش رگرسیون چندگانه در داده های ترکیبی به روش اثرات ثابت مورد مطالعه قرار گرفت. دو فرضیه، بین بهره وری ناشی از انباشت سرمایه و رشد مالی رابطه مثبت وجود دارد و بین بهره وری ناشی از انباشت سبرمایه و فرصبت هبای سرمایه گذاری رابطه مثبت وجود دارد، مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بهره وری ناشی از انباشت سبرمایه باعب افزایش رشد مالی شرکت ها می شود. همچنین بین بهره وری ناشی از انباشت سرمایه و فرصبت هبای سبرمایه گبذاری رابطبه معناداری مشاهده نشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.رامتین پاسدار شیرازی؛2.حسین کاظمی؛ ۱۳۹۵، رابطه بهره وری ناشی از انباشت سرمایه با فرصت های سرمایه گذاری و رشد مالی شرکت ها، کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9345-The-Relation-Productivity-Caused-by-Capital-Accumulation-with-the-Investment-Opportunities-and-Corporate-Financial-Growth

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.رامتین پاسدار شیرازی؛2.حسین کاظمی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل