تعیین میزان بهینه تولید منابع تولید پراکنده مورد استفاده در ریزشبکه ها با توجه به شاخص اعوجاج هارمونیکی کل( THD )

چکیده مقاله

در این مقاله بهره برداري بهینه از ریزشبکهها با در نظر گرفتن قیود کیفیت توان مورد بررسی قرار گرفتهه اسهت براي در نظر گرفتن قیود کیفیت توان در این مقاله از شاخص میزان اعوجهاج ههارمونیکی ولتهال کهل ) THD ) استفاده شده است توابع هدف در نظر گرفته شده شامل: کمینه کردن میزان تلفات توان اکتیو در شهبکه، هزینهه تولید برق توسط منابع تولید پراکنده، میزان آلودگی تولید شهده بوسهیله منهابع تولیهد پراکنهده و میهزان در هد هارمونیک موجود در شبکه میباشد جهت سهولت در مقایسه پاسخها از روش AHP جهت تبدیل مسهلله ننهد هدفه به یک مسلله تک هدفه استفاده شده است جهت عملکرد پایدار ریزشهبکه در شهرایط عملکهردي مفتله ، روندي جهت کنترل فرکانس نیز بیان شده است کنترل فرکهانس مهورد بررسهی در ایهن مقالهه در شهرایط بهروز تغییرات فرکانس در هنگام تغییر عملکرد سیستم از حالت متصل به شبکه به حالت جزیرهاي میباشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمدرضا حاجیونی؛امید برازجانی؛ ۱۳۹۵، تعیین میزان بهینه تولید منابع تولید پراکنده مورد استفاده در ریزشبکه ها با توجه به شاخص اعوجاج هارمونیکی کل( THD )، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9809-Determine-the-Optimum-Generation-of-Distributed-Generation-Resources

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمدرضا حاجیونی؛امید برازجانی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل