شناسایی عوامل موثر بر طراحی معماری مجموعه ورزشی آبی و ساحلی

چکیده مقاله

در دنیای امروز ورزش جزئی از فلسفه زندگی شده و معماری ورزشی به عنوان سمبل اقتصاادی و بازااای یا فرهنگ در حال رشد شناخته می شود. یکی از مهم ارین ورزش هایی که هم از دیادگاه علاوپ پزشاکی و روان شناختی و هم از نظر گردشگری و سرگرمی بسیار مورد ااکید می باشد ورزش هاای آبای اسات. از آن جاا کاه پیشینه ورزشی ایران با قدمت و ااریخ کهن خود در جامعه جهانی اجلی یافتاه و گوناه هاای مختلا ورزش را رقم زده، لذا اوجه به طراحی معماری مجموعه های ورزشی ضروری به نظار مای رساد. هاد از ایان ایقیا شناسایی عوامل موثر بر روند طراحی مجموعه های ورزشی آبی و ساحلی می باشاد. باه نظار مای رساد اراقاا کیفیت مجموعه های ورزشی آبی و ساحلی به عوامل مییطی، اجتماعی، اقتصادی و معمااری بساتگی دارد. در مطالعات مرابط با طرح از روش ایقی اوصیفی جهت شناخت اولیه، و از روش ایلیل میتاوا بارای شناساایی عوامل موثر بر طراحی معماری مجموعه ورزشی آبی و ساحلی استفاده شده است، و در انتها اوجه باه 4 فااکتور جذابیت، اوسعه ورزش، درآمد زایی و آسایش به عنوان مهام اارین عوامال ماوثر در روناد طراحای ایان قبیالمجموعه ها پیشنهاد می گردد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سوگل شمتوب؛سیده پریا کازرونی؛احمد ترکمان؛ ۱۳۹۵، شناسایی عوامل موثر بر طراحی معماری مجموعه ورزشی آبی و ساحلی، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9872-Identifiying-the-Effective-Factors-on-Designing-Water-and-Beach-Sport-Complex

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سوگل شمتوب؛سیده پریا کازرونی؛احمد ترکمان؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل