عنوان مقاله:
کلمات کلیدی:
خلاصه مقاله:
نام نویسنده:
مجموعه مقاله:
نوع مقاله:
سال انتشار مقاله: از تا

نتیجه جستجو

  • مجموعه : اقتصاد
  • زبان مقاله : همه
  • صفحات : 1
  • تعداد بازدید : 665
Frontiers in research in business: Will you be in?

Frontiers in research in business: Will you be in?

تاریخ انتشار : ‎−۰۶۲۲
نویسندگان : Enrique Bigné
مقالات ژورنالی
  • مجموعه : مدیریت
  • زبان مقاله : همه
  • صفحات : 2
  • تعداد بازدید : 645

جستجوی دوباره