نقش راهبردهای فعال یادگیری و یاددهی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود فایل مقاله

برای دانلود فایل مقاله لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید، اطلاعات شما نزد ما محفوظ می باشد.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

یادگیری و جریان آن یکی از ارکان اصلی برنامه آموزشی و تربیتی هر دانشگاهی است که اساس رفتار افراد را تشکیل می دهد و از طریق یادگیری است که فرد با محیط آشنا می شود.در گذشته تدریس از دیدگاه عده ای از متخصصان تعلیم و تربیت به معنی انتقال معلومات بود ،حال انکه صاحب نظران جدید تعلیم و تربیت بر این باورند که معلمان باید راه و روش های فعال یادگیری و دانستن را به دانش آموزان بیاموزند و تنها به انتقال معلومات اکتفا نکنند. بی شک معلمان نقش بسزایی در تعلیم و تربیت افراد جامعه دارند. لذا با توجه به این نقش معلم، هر میزان که معلمان به فنون یاددهی و یادگیری مجهزتر باشند، در پرورش انسانهای دانا و صالح موفق و به پیشرفت دانش آموزان کمک خواهند نمود. در مقاله ی حاضر سعی شده است تعدادی از روش های مختلف یاددهی و یادگیری با تاکید براهمیت کار معلمان با توجه به اهداف پژوهش بیان شود. روش مطالعه حاضر نیز بر اساس ماهیت موضوع کتابخانه ای بوده و با استفاده از ابزار فیش برداری از منابع مختلف صورت گرفته است. امید است با فراگیری و بکارگیری این روش ها گام موثرتری در جهت تحقق اهداف آموزشی و پرورشی جامعه برداشته شود.