مقایسه تأثیر سرمایه رابطه ای و سازمانی بر عدم تقارن اطلاعاتی

چکیده مقاله

الگوهاي در حال تغيير ایجاد جامعه اي شبکه اي و همچنين پيدایش نوآوري به عنووان مهمرورین عامو تعيين كننده مزیت رقابري و ازجمله مواردي هسرندكه موجبات افزایش اهميت سرمایه فکري درشوركرها را بيش از پيش فراهم نموده اندو سرمایه فکري به منظور توليد و اسرفاده از دانش درارتقاي ارزش شركت مورد اسرفاده قرارميگيرد . هدف اصلي تحقيق حاضر ، بررسي تأثير افشاي سرمایه فکري بور عودم تقوارن اطلاعاتي در شركرهاي پذیرفره شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد . بوراي انجوام ایون تحقيوق بوا اسرفاده از نمونه گيري تصادفي تعداد 188 شركت انرخاب شوده اسوت بوا اسورفاده از تحليو رگرسويون تركيبي با اثرات ثابت و تصادفي فرضيه هاي تحقيق بررسي و مورد آزمون قرار گرفره است . نروایج نشوان مي دهد سرمایه سازماني و سرمایه رابطه اي)مشرري( بر عودم تقوارن اطلاعواتي تواثير دارد . اموا افشواي سرمایه رابطه اي )مشرري( بيش از سرمایه سازماني بر عدم تقارن اطلاعاتي تاثير دارد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

زهرا پورزمانی؛بهروز جنتی فر؛ ۱۳۹۵، مقایسه تأثیر سرمایه رابطه ای و سازمانی بر عدم تقارن اطلاعاتی، دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10261-Comparison-the-Effect-of-Human-Capital-and-Structural-Capital-on-Information-Asymmetry

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(زهرا پورزمانی؛بهروز جنتی فر؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل