مدلسازی تغییر اقلیم و وضعیت خشکسالی در ناحیه البرز جنوبی با استفاده از ريزمقیاس نمايی آماری خروجی مدل LARS-WG (مطالعه موردی: گرمسار، قزوين، تهران)

چکیده مقاله

در این تحقیق از داده های دما و بارش ایستگاههای سینوپتیک قزوین، مهرآباد تهران و گرمسار در طول دوره آماری 2010 - 1996 میلادی به عنوان دوره پایه جهت ریز مقیاس نمایي آماری با استفاده از مدل LARS-WG اقدام شده است. در همین راستا اقدام به تولید داده های ایستگاهها با توجه به روند موجود در سری زماني داده های مشاهداتي کرده و در نهایت با استفاده از آزمونهای آماری به مقایسه بین دو گروه داده ها پرداخته شده است. پس از بررسي نتایج مرحله ارزیابي و اطمینان از قابلیت مدل LARS-WG در شبیه سازی دادههای هواشناسي،درادامه کار این مدل جهت ریزمقیاس نمایي آماری دادههای مدل گردش عمومي جو HadCM3 و تولیددادههای مصنوعي برای دوره آماری 1996 - 2010 با استفاده از سناریو منطقه ای B2 اجر اشد و مقادیر روزانه پارامترهای مذکور برای آینده تولید شد. در نهایت از طریق تفسیر این نمودارها به پیش بیني وضعیت اقلیم این مناطق طي سي سال آینده پرداخته و وقوع خشکساليها و ترساليهای احتمالي در آینده نیز از طریق شاخص SPI مشخص شد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فردين قدمی؛مهناز عزيز ابراهیم؛مريم نقوی؛سعید بلیانی؛ ۱۳۹۵، مدلسازی تغییر اقلیم و وضعیت خشکسالی در ناحیه البرز جنوبی با استفاده از ريزمقیاس نمايی آماری خروجی مدل LARS-WG (مطالعه موردی: گرمسار، قزوين، تهران)، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10278-Modeling-climate-change-and-drought-conditions-in-South-Alborz-region-using

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فردين قدمی؛مهناز عزيز ابراهیم؛مريم نقوی؛سعید بلیانی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل