بررسي تاثيرات پراكنده رويي شهري بر كيفيت زندگي (نمونه مورد مطالعه: شهر خرمدره)

چکیده مقاله

سئوال اصلي مطرح شده در این مقاله، آن است که آیا پراکندهرویي شهری بر کيفيت زندگي تاثير مي- گذارد و تاثيرپذیری کيفيت زندگي در شهرهایي که تحت تاثير پراکندهرویي ميباشند، تا چه اندازه است؟ بدین منظور، پس از مطالعه و بررسي نظریات، رویکردها و مفاهيم در خصوص پدیده پراکنده رویي شهری و کيفيت زندگي، به بررسي تجارب جهاني در زمينه پراکنده رویي و کيفيت زندگي پرداخته شد و شاخصهای سنجش آنها مورد بررسي قرار گرفت. در ارزیابي نمونه موردی ابتدا عوامل به وجودآورنده پراکندهرویي در شهر خرمدره مورد بررسي قرار گرفت و سپس پراکندهرویي شهری توسط بررسي 13 شاخص در محلات 12 گانه شهر خرمدره مورد بررسي قرار گرفت و محلههای آن به محلههای فشرده و پراکنده تقسيمبندی گردید و همچنين کيفيت زندگي توسط 19 شاخص و طراحي پرسشنامهای براساس این 19 شاخص و پر کردن آن در محلههای انتخابي شهر خرمدره )محلههای 1 و 11 از محلههای پراکنده و محلههای 6 و 8 از محلههای فشرده( ارزیابي شد. تعداد پرسشنامهها بر اساس فرمول کوکران مورد محاسبه قرار گرفت و تعداد آن در 4 محله شهر خرمدره به 130 عدد رسيد و با استفاده از این تکنيک به گردآوری اطلاعات نمونه آماری مورد نظر پرداخته شد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسي تاثيرات پراكنده رويي شهري بر كيفيت زندگي (نمونه مورد مطالعه: شهر خرمدره)، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران , معماری و شهر سازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10348-Investegation-of-urban-sprawl-effects-on-quality-of-life-case-study:-Khoramdareh-city

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل