بررسي تاثير وي ژگي هاي شخصيتي بر كيفيت زندگي

چکیده مقاله

 با توجه به ماهيت پويا و چند بعدي بودن كيفيت زندگي و ارتباط مستقيم با ويژگي هاي فردي انسان ها ، يكي از عوامل بسيار مهم و تاثير گذار در اين سازه عوامل شخصيتي است.هدف : مدلي را براي ارتباط بين ابعاد كيفيت زندگي و ويژگي هاي شخصيتي معرفي و طراحي كنيم تا از اين طريق بتوان در راستاي ارتقاي كيفيت زندگي گام هاي اساسي برداشت.روش: مطالعه حاضر يك تحليل تاييدي است كه با استفاده از داده هاي جمع آوري شده از دو ابزار برسشنامه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني WHOQOL-100 و نسخه كوتاه سياهه نئو NEO-FFI صورت گرفته است. از روش مدل معادله ساختاريابي با روش حداكثر درستنمايي با استفاده از نرم افزار LISREL براي استخراج مدل اندازه گيري استفاده شده است. مدل استخراج شده بر اساس شاخص هاي برازش مورد بررسي قرا گرفت.يافته ها : نتايج رگرسيون نشان دادند كه عامل روان رنجوري به صورت منفي و عامل برون گرايي به صورت مثبت كيفيت زندگي را بيش بيني مي كند . همچنين نتايج رگرسيون گام به گام نشان دهنده نشان دهنده اين موضوع بود كه 53 درصد از تغييرات كيفيت زندگي توسط دو عامل روان رنجوري و برون گرايي تبيين مي شود.بحث و نتيجه گيري: يافته هاي بدست آمده نشان مي دهد كه در مورد ارتقا كيفيت زندگي ، به دو عامل روان رنجوري و برون گرايي بايد توجه ويژه اي مبذول داشت.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، بررسي تاثير وي ژگي هاي شخصيتي بر كيفيت زندگي، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5997-The-effect-of-personality-characteristics-on-quality-of-life

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل