تأثیر سرمایه فکری بر کارایی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

   موضوع پژوهش تأثیر سرمایه فکری بر کارایی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جامعه مورد مطالعه شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و قلمرو زمانی پژوهش شامل یك دوره   شرکتهای مورد مطالعه است. این پژوهش شامل یك 6836 تا 6831 شش ساله بر اساس صورتهای مالی در طی سالهای فرضیه اصلی می باشد که به سه فرضیه فرعی تفکیك گردیده است که جهت آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون فرضیات پژوهش، سرمایه فکری و اجزاء آن (کارایی سرمایه انسانی، کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه فیزیکی) بر کارایی عملیاتی در شرکتها تاثیر مثبت معنی داری دارد. با توجه به نتایج تحقیق که اهمیت سرمایه فکری را نمایان میکند و با لحاظ اینکه شرکتها به منظور اجرای پروژه های سودآور و دستیابی به حداکثر بازدهی در جهت افزایش ثروت سهامداران خود، از تمام داراییهای خود استفاده نمایند بنابراین، توانایی شرکت در مشخص کردن منابع درون و برون سازمانی در فراهم کردن سرمایه و تهیه برنامه های مالی مناسب، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت هر شرکت محسوب میگردد که بدون شناخت سرمایه فکری میسر نخواهد شد همچنین نتیجه کلی بیانگر تاثیر مثبت سرمایه فکری بر عملکرد عملیاتی شرکتها می باشد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

عسگرپاک مرام ؛سعید علی پور ؛ ۱۳۹۴، تأثیر سرمایه فکری بر کارایی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1044-The-effect-of-intellectual-capital-on-the-operational-performance-of-listed-companies

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(عسگرپاک مرام ؛سعید علی پور ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل