تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های مواد دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

چکیده

در این تحقیق تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت‌های مواد دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. جامعه آماری، این پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فعال صنعت مواد دارویی و نمونه مورد مطالعه شامل 156 مشاهده (سال-شرکت) از صنعت مواد دارویی طی سال‌های 1390 تا 1395 بوده است. عملکرد مالی با استفاده از بازده دارایی، اندازه گیری شده و اندازه گیری سرمایه فکری با استفاده از اجزای آن؛ سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه فیزیکی صورت گرفته است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می­گردد. برای جمع­آوری اطلاعات، از روش کتابخانه­ای و داده­های پژوهش با مراجعه به صورت­های مالی، یادداشت­های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. به منظور توصیف و تلخیص داده‌های جمع­آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی و به منظور تحلیل داده­ها ابتدا پیش آزمون­های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک­– برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تأیید و رد فرضیه­های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است که نتایج نشان داد مؤلفه‌های سرمایه فکری مشتمل بر سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه فیزیکی بر عملکرد مالی شرکت‌های دارویی تأثیر مثبت و معناداری دارند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مهسا ساعدی ؛محمد علی کرامتی ؛ ۱۳۹۶، تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های مواد دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنگره بین المللی مدیریت و کسب و کار، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/14034-The-effect-of-intellectual-capital-on-the-financial-performance-of-pharmaceutical-companies-listed-on-the-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مهسا ساعدی ؛محمد علی کرامتی ؛ ۱۳۹۶)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل