بررسی و تبیین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

عملکرد مالی شرکت هاي سهامی فعال در بورس اوراق بهادار نشان دهنده میزان تحقق اهداف مالی آن ها براي ذي نفعان
مختلف میباشد. بهبود سطح عملکرد مالی شرکت ها می تواند نوید بخش شرایط ایده آل و مناسب درون شرکت باشد. عوامل
گوناگونی در افزایش یا کاهش عملکرد مالی نقش دارند که بررسی و شناخت آن ها می تواند راهکارهاي بهینه اي جهت
تصمیمات به دست دهد. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی و تبیین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت هاي پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردي و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی -
همبستگی می باشد. جامعه آماري پژوهش شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 الی
1391 میباشد. جامعه آماري پژوهش، از طریق فرمول کوکران حجم نمونه 80 شرکت به دست آمد. نتایج آزمون فرضیه ها
نشان داد رشد شرکت، شدت سرمایه و سرمایه فکري تاثیر مثبت و معنادار بر عملکرد مالی شرکت ها دارند. اما اندازه شرکت بر
عملکرد مالی داراي تاثیر منفی و معنادار میباشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

هاشم خنافره،؛مسعود خداپناه،؛ ۱۳۹۲، بررسی و تبیین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6824-Review-and-explain-the-factors-affecting-the-financial-performance-of-companies-listed-on-the-stock-exchange-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(هاشم خنافره،؛مسعود خداپناه،؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل