تاثیر درک فرصتهای کارآفرینی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه

چکیده مقاله

در واقع از نظر بسیاری از محققان، تشخیص فرصت قدم اول و تعیینکننده در فرایند خلق کسب و کارهای مخاطرهآمیز جدید است . درک بهتر اینکه اشخاص چگونه فرصتها را تشخیص میدهند و بهرهبرداریمیکنند، قلمرو متمایزی ایجاد میکند. در این پژوهش با استفاده از داده های کارآفرینی از گزارش هایسالانه دیده بان جهانی کارآفرینی برای کشورهای منتخب در حال توسعه از جمله ایران و بکارگیری روشاقتصاد سنجی مبتنی بر داده های ترکیبی به بررسی تاثیر فرصت های کارآفرینانه بر رشد اقتصادی طیدوره 2111 2132 پرداخته شده است. نتایج نشان داد از میان متغیرهای مختلف کارآفرینی، متغیر فرصته -ای کارافرینانه بیشترین تاثیر مثبت و از لحاظ آمار معنی دار بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعهطی دوره مورد نظر را داشته است. از اینرو با توجه به ضرورت کشورهای درحال توسعه برای بهبود شاخص
های کارآفرینی جهت تاثیر گذاری بر رشد اقتصادی، لازم است در این کشورها توجه بیشتری به فرصتهای کارآفرینانه شود و سرمایه گذاری مناسب برای ایجاد فرصت های بیشتر صورت گیرد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، تاثیر درک فرصتهای کارآفرینی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ، تکنولوژی و مهندسی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10945-The-Impact-of-Understanding-the-Opportunities-of-Entrepreneurship-on-Economic-Growth-in-Developing-Countries

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل