مقایسه هم وابستگی در زنان خیانت کرده، خیانت دیده و عادی

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف مقایسه هم وابستگی در زنان خیانت کرده ، خیانت دیده و عادی شهرستان ساوه انجام پذیرفت.جهت رسیدن به این هدف از جامعه آماری زنان "خیانت کرده"، "خیانت دیده" و "عادی" بین سنین 02 تا 02 سال با تحصیلات حداقل دیپلم مراجعه کننده به بهزیستی و مراکز درمانی وابسته به بهزیستی شهرستان نمونه ای به تعداد 12 نفر)02 نفر خیانت کرده ،02 نفر خیانت دیده و 02 نفر عادی( با روش هدفمند انتخاب و پرسشنامه "هم وابستگی بک)9119(" روی آنها اجرا گردید. اطلاعات بهدستآمده از اجرای پرسشنامهها جمعآوری و با استفاده از نرمافزار spss و مدل آماری تحلیل واریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد در مولفه تعارض خانوادگی زنان خیانت کرده بالاتر از زنان عادی بودند اما در مولفه های کنترل و دغدغه بین سه گروه زنان تفاوت معنی داری وجود نداشت.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سمیرا برج خانلو ؛دکتر آزاده فرقدانی ؛ ۱۳۹۴، مقایسه هم وابستگی در زنان خیانت کرده، خیانت دیده و عادی، چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11061-A-comparison-of-dependency-on-betrayed-women,-betrayal-and-ordinary

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

( سمیرا برج خانلو ؛دکتر آزاده فرقدانی ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل