مقایسه میزان افسردگی زنان فقیر وسرپرست خانوار و زنان عادی

چکیده مقاله

هدف اصلی این پژوهش مقایسه میزان افسردگی زنان فقیر با زنان عادی بود. روش: این مطالعه از نوع علی مقایسه ای
است و جامعه مورد پژوهش کلیه زنان فقیر و زنان عادی شهرستان شهرکرد در سال 1131 که محدوده سنی 13 تا 35 سال قرار
داشتند که از این جامعه تعداد 26 نفر 11 نفر فقیر )زنانی که به خاطر فقر مالی تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار داشتند(
و 11 نفر نیز زنان عادی به صورت نمونه در دسترس از میان زنانی که در جلسات آموزش خانواده نهادهای حمایتی دولتی و
آموزش و پرورش شرکت نموده اند؛ انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات شخصی و پرسشنامه
افسردگی بک. نتایج :نتایج آزمون t در این پژوهش نشان داد که میانگین افسردگی زنان فقیر با میانگین افسردگی زنان عادی
تفاوت معنی داری دارد و زنان فقیر افسرده تر از زنان عادی هستند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

شهناز ظفری *؛محمد رئیسی اردلی 2؛دل آرام ابوطالبیان؛ ۱۳۹۳، مقایسه میزان افسردگی زنان فقیر وسرپرست خانوار و زنان عادی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی1394، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5960-Compare-rates-of-depression-and-poor-women-heads-of-households-and-ordinary-women

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(شهناز ظفری *؛محمد رئیسی اردلی 2؛دل آرام ابوطالبیان؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل