Compare life expectancy and social competence in female-headed households and women in genera

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه امید به زندگی و شایستگیاجتماعی در زنان سرپرست خانوار و زنان عادی میباشد. این پژوهش به شیوهی علی مقایسهای اجرا شد. جامعهی آماری پژوهش حاضر، عبارت است از کلیه زنان - سرپرست خانوار و زنان عادی شهرستان آستارا که 05 نفر از زنان سرپرست خانوار و زنان عادی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش نمونهگیری در گروه زنان سرپرست خانوار در دسترس و در زنان عادی به روش همتاسازی به عنوان نمونه جهت مقایسه انتخاب شدند. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای استاندارد 21 سؤالی امیدواری اشنایدر و همکاران ) 2۹۹2 ( و شایستگیاجتماعی 74 سوالی فلنر که توسط پرندین ) 2830 ( هنجاریابی شده است که مورد استفاده قرار گرفت. بررسی دادههای پژوهش با روش تحلیل واریانس چندمتغیری ) MANOVA ( نشان داد که به طور کلی بین امید به زندگی و شایستگیاجتماعی در زنان سرپرست خانوار و زنان عادی تفاوت معناداری وجود 5/ دارد ) 552 P< (. و بطورکلی امید به زندگی و شایستگی اجتماعی در زنان سرپرست خانوار پایینتر از زنان عادی است. به نظر میرسد با حمایت مادی و معنوی از زنان سرپرست خانوار بتوان میزان امید به زندگی، شایستگی اجتماعی آنان را ارتقا بخشید.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.مهران رزمی سوها؛2.عیسی جعفری؛ ۱۳۹۴، Compare life expectancy and social competence in female-headed households and women in genera، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4811-Compare-life-expectancy-and-social-competence-in-female-headed-households-and-women-in-genera

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.مهران رزمی سوها؛2.عیسی جعفری؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل