حقوق بین الملل و مبارزه علیه تروریسم

چکیده مقاله

در عصر ما، تروريسم از تهديدی ملی به تهديدی بين المللی و جهانی مبدل گشته و هراس آن وجود دارد كه با گسترش آن صلح و امنيت بـين المـللی به مخاطره افتد.در عصر جهانی شدن و فناوری پيشرفته،ديگر تروريسم در مرزهای ملی و منطقهای محصور نمیماند. تروريستها همگام با روند جهانی شدن پيشرفت كردهاند، اما هرگز در قيد و بندهای بين المـللی نـاشی از آن گـرفتار نشدهاند.ازاينرو هيچ منطقه،دولت يـا مـلتی از اقـدامات آن مصون نمیمانند.گروههای تروريستی با انگيزههای گوناگون دست به عمليات تروريستی میزنند و نگرانی از احتمال وقوع اينگونه عمليات زمانی بيشتر میشود كـه تـروريستها از تـسليحات هستهای،شيميايی و بيولوژيکی استفاده كنند. با وجود اين، دولتها و سـازمان مـلل مـتحد برای مقابله با تروريسم كنوانسيونهای متعدد را به تصويب رساندهاند، اما حق ايـن اسـت كـه به موازات پيشرفت تروريستها و تبديل آنان به بازيگران بين المللی و فعاليت در قالب سازمانها و مـجموعههای هـماهنگ، جـامعه بين الملل بايد اقدامات ضد تروريستی موثر را توسعه دهد و تجليات هرچند پيچيدهتر و جهانی تـهديدات تـروريستی را مورد توجه قرار دهند. نتيجه ی اين اقدامات، تصويب قطعنامه ها و معاهدات ضدتروريسم در مورد ابعاد مختلف پديده ی تروريسم بوده است. گرچه جامعه جهانی در دستيابی به يک تعريف مورد قبول از تروريسم توفيقی نداشته، اما كنوانسيون های ضدتروريسم مصوب سازمانهای بين الملی، اعمال تروريستی مختلف را تعريف و از آنها به عنوان جرايم بين المللی ياد می كنند. روش تحقيق حاضر به صورت توصيفی- اسنادی ميباشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

علي اشرف خانه اي ؛سعیده علي محمدي ؛ ۱۳۹۴، حقوق بین الملل و مبارزه علیه تروریسم، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11100-International-Law-and-the-Fight-Against-Terrorism

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(علي اشرف خانه اي ؛سعیده علي محمدي ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل