تأثیر آزادسازی تجاری بر اشتغال زنان در کشورهای منتخب درحال‌توسعه

چکیده مقاله

يكي از مقولات مهم در اقتصاد كشورهاي درحال‌توسعه -كه ساختار اقتصادي آن‌ها به‌طور كامل در رويارويي با اقتصاد آزاد و به‌ویژه تجارت آزاد شكل نگرفته است - نگراني وارد شدن به اقتصاد جهاني و آزادسازی تجاري و تأثير آن بر اشتغال و بازار كار است. اين نگراني در دو بعد درخور توجه است؛ نخست تأثير آزادسازي تجاري بر دستمزد نيروي كار و توزيع دستمزدها بين نيروي كار ماهر و غيرماهر است و دوم؛ ايجاد فرصت‌های شغلي جديد از طريق آزادسازي تجاري ازیک‌طرف و از طرف ديگر حذف برخي از فرصت‌های شغلي كه در يك اقتصاد بسته وجود دارد و لذا برآيند اين دو سبب شده تا بسياري از اقتصاددانان به مطالعات در زمينه نقش آزادسازی تجاری بر اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه به‌ویژه در زمینه اشغال روی‌آورند.

از سویی اشتغال زنان در کشورهای درحال‌توسعه به‌عنوان یکی از ارکان اساسی تولید در بخش‌های مختلف همواره موردتوجه بوده است. با توجه به جایگاه آزادسازی تجاری در اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه و نیز اهمیت اشتغال زنان، بررسی رابطه آزادسازی تجاری بر اشتغال زنان می‌تواند حائز اهمیت باشد که این مقاله به آن می‌پردازد.

تخمین مدل با استفاده از روش پانل دیتا صورت گرفته است و بعد از مشخص شدن نوع مدل تحقیق، الگوی اشتغال زنان تخمین زده‌شده است. نتیجه تخمین مدل حاکی از آن است که تأثیر متغیرهای آزادسازی تجاری، سرمایه فیزیکی و دستمزد نیروی کار بر اشتغال زنان در کشورهای منتخب درحال‌توسعه مثبت و ازلحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد. همچنین میزان ضریب تعیین الگوی اشتغال زنان در کشورهای منتخب تحقیق برابر 96 درصد می‌باشد و آماره معنی‌داری کل رگرسیون نیز حکایت از معنی‌داری کل رگرسیون دارد. (در این آزمون فرضیه اولیه نشان‌دهنده عدم معنی‌داری کل رگرسیون و فرضیه مخالف نشان‌دهنده معنی‌داری کل رگرسیون تحقیق را دارد، حال با توجه به‌احتمال به‌دست‌آمده که برابر 0.00 می‌باشد می‌توان گفت فرضیه اولیه در سطح اطمینان 95 درصد رد شده و درنتیجه رگرسیون تحقیق به‌صورت کلی معنی‌دار می‌باشد.)

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مرجان دامن کشیده؛ محمدصادق علی پور؛محمد اکبری؛ ۱۳۹۴، تأثیر آزادسازی تجاری بر اشتغال زنان در کشورهای منتخب درحال‌توسعه، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11234-The-Impact-of-Trade-Liberalization-on-the-Employment-of-Women-in-Selected-Countries-in-Development

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مرجان دامن کشیده؛ محمدصادق علی پور؛محمد اکبری؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل