شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود رضایت مشتری با رویکرد توسعه  عملکرد کیفی )QFD(  و تصمیم گیری چند معیاره در  صنعت کاشی و سرامیک  )مطالعه موردی: شرکت کاشی و سرامیک سینا(

چکیده مقاله

امروزه هیچ سازمانی بدون در نظر گرفتن مشتریان جدید و حفظ مشتریان قدیمی نمیتواند در بازار رقابتی حضور داشته و سهمی از بازار را برای خود بیابد مگر آن که بتواند به رضایت مشتریان دست یابد که همان عبارت مشتری وفادار را شامل میشود. از این رو،در تحقیق حاضربه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود رضایت مشتری با استفاده از رویکرد توسعه عملکرد کیفی و تصمیم گیری چند معیاره پرداخته شده است. روش تحقیق این پژوهش ازنوع تحلیلی که ازانواع تحقیقات توصیفی پیمایشی است و از نظرهدف تحقیق،از نوع کاربردی محسوب می شود..بدین منظور ابتدا با مطالعه و بررسی متون علمی،معیارها شناسایی شده وسپس با اساتیددانشگاهی روایی آن تأییدگردید. همچنین در این پژوهش دو پرسشنامه توزیع گردید. پرسشنامه اول به منظور اولویتبندی نیازمندیهای مشتریان, پرسشنامه دوم شامل دو جدول به منظور تعیین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری مشخصات فنی و تعیین روابط بین نیازمندیها و مشخصات فنی.در ادامه، برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای مختلف آمار توصیفی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )AHP(، رویکرد دیمتل) Dematel( و تکنیک توسعه عملکرد کیفی)QFD( استفاده شده است. .نتایج پژوهش نشان می دهدکه عاملهای رنگ و طرح دارای بشترین اهمیت برای مشتریان می باشد و در بین الزامات فنی ضریب انبساط حرارتی )تاثیرگذارترین( و تعیین سایش عمق و سطح )تاثیرپذیرترین( معیار می باشد.در نهایت براساس نتایج به دست آمده پیشنهادهایی برای مدیران و کارشناسان صنعت کاشی و سرامیک ارائه شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فائضه شتربانی قفلکری ؛علی بدیع زاده ؛ ۱۳۹۵، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود رضایت مشتری با رویکرد توسعه عملکرد کیفی )QFD( و تصمیم گیری چند معیاره در صنعت کاشی و سرامیک )مطالعه موردی: شرکت کاشی و سرامیک سینا(، کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها مدیریت ،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11464-Identification-and-Prioritization-of-Effective-Factors-on-Improving-Customer-Satisfaction-with-Qualitative-Development-Development-Approach-(QFD)-and-Multi-criteria-Decision-Making-in-the-Ceramic-Tile-Industry-Case-Study:-Sina-Ceramic-Tile-Company

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فائضه شتربانی قفلکری ؛علی بدیع زاده ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل