بازآفرینی هویت شهری مبتنی بر  فرهنگ برای ارتقاء گردشگری فرهنگی در بافت قدیم) نمونه موردی بخشی از بافت تاریخی سنندج(

چکیده مقاله

امروزه گسترش فضاهای باز جمعی و ایجاد مراکز فراغتی به ویژه فضاهای گردشگری به یكی از اهداف برنامه ریزی فراغت تبدیل شده است که علاوه بر تامین اهداف اقتصادی و زیست محیطی، نقش موثری در تعادل بخشی به گذران فراغت و تامین سلامت جسمی و روانی جوامع دارد. با توجه به سه پیامد اجتماعی و فرهنگی  اقتصادی و زیست محیطی در امر گردشگری میتوان از راه گردشگری فرهنگی هویت قومی و بومی را معرفی و هنرهای سنتی و بومی و نیز ادبیات عمومی را تقویت کرد. در این مطالعه به بررسی بازآفرینی هویت شهری مبتنی بر  فرهنگ برای ارتقاء گردشگری فرهنگی در بافت قدیم) نمونه موردی بخشی از بافت تاریخی سنندج(.پرداخته شده است. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از جدول سوات بهره گرفته شده است. نتایج پیژوهش حاکی از آن است که بافتهای کهن شهری به دلیل دارا بودن ارزشهای فرهنگی)کالبدی، اقتصادی و اجتماعی( متمایز و خاص خود جایگاه ویژهای در توسعههای شهری یافتهاند .همچنین، معیارهای برنامهریزی شهری با رویكرد بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ برای ارتقاء گردشگری فرهنگی عبارتند از پویایی مكانی، تسهیلات و تجهیزات رفاهی ،خلاقیت، تنوع و سرزندگی فرهنگی و تمایز و هویت است. بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ رویكردی نوین در مداخلات در بافتهای کهن شهری محسوب میگردد. این رویكرد حرکتی اعتدالی میان نوسازی و حفاظت شهری بوده است. که در آن حفظ ارزش-های گذشته، استفاده مجدد از بناها و بافتهای واجد ارزش و تزریق دوباره حیات و زندگی به کالبد شهری و بافتهای قدیم از جمله اقدامات غالب این رویكرد بوده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مهدی کروبی ؛سوران احمدی زاد ؛محمد فرشید پیرا ؛ ۱۳۹۵، بازآفرینی هویت شهری مبتنی بر فرهنگ برای ارتقاء گردشگری فرهنگی در بافت قدیم) نمونه موردی بخشی از بافت تاریخی سنندج(، کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها مدیریت ،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11470-Reconstructing-a-culture-based-urban-identity-to-promote-cultural-tourism-in-the-old-context-(case-study-part-of-the-historical-context-of-Sanandaj)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مهدی کروبی ؛سوران احمدی زاد ؛محمد فرشید پیرا ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل