اقامتگاههای سنتی؛ محرکی برای بازآفرینی بافت تاریخی شهر کاشان

چکیده مقاله

از نیمه دوم قرن 20 میلادی نگرش توسعه درونی در برابر سیاست توسعه برونی شهری قوت گرفت که در پی احیای مجدد هستههای مرکزی و بافتهای تاریخی شهرها برآمد. پس از جنگ جهانی رویکردهای مختلفی جهت مرمت بافتهای شهری به کار گرفته شد ازجمله، بازسازی، نوسازی، توسعه مجدد، بازآفرینی و رنسانس شهری. طی دهههای اخیر، مهمترین رویکرد در مرمت بافتهای شهری، رویکرد بازآفرینی و رنسانس شهری بوده است که دربردارنده برنامههای ارتقای کیفی بافتهای شهری با اهداف یکپارچه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی و زیستمحیطی است. همچنین گردشگری بهعنوان یکی از مهمترین راهبردهای برای ارتقای موقعیت اقتصادی شهرها، بازآفرینی شهری را موجب می شود. در سالهای گذشته، حفاظت از بناهای تاریخی و استفاده مجدد از آنها بهعنوان محرکهایی برای توسعه بافتهای تاریخی در نظر گرفتهشده است که میتواند توسعه صنعت گردشگری و درنهایت بازآفرینی بافت تاریخی را در پی داشته باشد. در شهر کاشان نیز تغییر کاربری بناهای تاریخی مسکونی و تبدیل آن به اقامتگاه سنتی رشد چشمگیری داشته است. به همین منظور هدف از این پژوهش، اثر سنجی نتایج حاصل از اعمال این سیاستها در بافتهای تاریخی شهر کاشان است. در این راستا جهت انجام این پژوهش با تکیه بر مسئله پژوهش از روشهای توصیفی تحلیلی استفاده شده است. با تکیه بر دادههای - تاریخی و روندی سیر تغییر شرایط گذشته و آثار آن بهصورت توصیفی بیانشده و با استفاده از پیمایشهای میدانی از روشهای تحلیلی بهره گرفته خواهد شد. معیارهای موردبررسی در 3 بعد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی سنجیده شدهاند که نتایج حاصل تحلیلها نشان میدهد ایجاد اقامتگاههای سنتی بر بهبود شرایط بافت تاریخی شهر کاشان و احیای آن محدوده در سه مؤلفه ذکرشده اثرات قابلتوجهی داشته است و موجبات بازآفرینی بافت را فراهم کرده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.حمید عطایی شاد؛2.مجتبی رفیعیان؛ ۱۳۹۵، اقامتگاههای سنتی؛ محرکی برای بازآفرینی بافت تاریخی شهر کاشان، کنفرانس بین المللی نخبگان عمران ,معماری و شهر سازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7962-Traditional-Hotels;-A-Catalyst-for-Regeneration-of-Historical-Fabric-of-Kashan

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.حمید عطایی شاد؛2.مجتبی رفیعیان؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل