Identifying and rating affecting factors on improvingservice levels in the ase of unifying results of CAF model and Benchmarking

چکیده مقاله

 بانک ها در سال های اخیر به علت افزایش رقابت و بهه منوهور ح هق بوها و افهزایش سهودآوری خهویش ، مجبهور بهه ارزیهابیفرآیندهای خدماتی خود در راستای سیاست های مشتری مداری هستند تا نتایج حاصل از آن رهنمون مهدیریت حهوزه ههایمختلف سازمان در جهت شناخت مک ی و سودمند از زمینه های قوت و ضعف سازمان باشد. به این منوور، پژوهش حاضهر درجهت ارزیابی فرآیندهای عملیاتی و نتایج آنها در بانک تجارت انجام شد. در این تحویق بها بههره گیهری از مهدل FAC بههبررسی فرآیندهای اصلی و محوری سازمان در قالب دو گروه زمینه سازها و نتایج پرداخته و سپس برای رفه نوهایو و به ه روزبه موایسه جز به جز فرآیندهای ضعیف با آنچه نخبگان بازار انجهام مهی ،gnekramhcneB رسانی فرآیندها با است اده از مدلدهند می پردازیم ،تا این فرآیندها را با آنچه بهترین های بازار ارایه می دهند، جایگزین کنیم.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دکتر یدالله خداوردی؛رسول آقائیان؛سمیرا اسدی؛ ۱۳۹۳، Identifying and rating affecting factors on improvingservice levels in the ase of unifying results of CAF model and Benchmarking، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12079-Identifying-and-rating-affecting-factors-on-improvingservice-levels-in-the-ase-of-unifying-results-of-CAF-model-and-Benchmarking

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دکتر یدالله خداوردی؛رسول آقائیان؛سمیرا اسدی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل