بررسی ارتباط ساختار سازمانی با رفتار کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با هدف تدوین مدل علّی

چکیده مقاله

این مقاله با هدف بررسی ارتباط ساختار سازمانی با رفتار کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرندد بدا هددف تددوینمدل علّی صورت گرفته است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق کلیده دانشدجویاندانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 051 نفر از دانشجویان به عنوان نموندهانتخاب شده اند.ابزار جمع آوری ا طلاعات شامل پرسشنامة ساختار سازمانی اسیفن رابینز و پرسشنامه مقیاس انگیزه های رفتدارکارآفرینی می باشد. تحلیل اطلاعات نشان داد که بین رسمیت ساختار سازمانی و رفتار کارآفرینی دانشجویان رابطدة معندی داریوجود ندارد. بین تمرکز ساختار سازمانی و رفتار کارآفرینی دانشدجویان رابطدة معندی دار و معکوسدی وجدود دارد .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

بهناز صفرعلیزده؛زهرا خیری؛اکبر سلیمان نژاد؛ ۱۳۹۳، بررسی ارتباط ساختار سازمانی با رفتار کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با هدف تدوین مدل علّی، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12114-Investigating-the-Relationship-between-Organizational-Structure-and-Entrepreneurship-Behavior-in-Islamic-Azad-University-Students-with-the-Purpose-of-Designing-the-Ali-Model

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(بهناز صفرعلیزده؛زهرا خیری؛اکبر سلیمان نژاد؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل