تاثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر سن ازدواج افراد جامعه

چکیده مقاله

شاخص ازدواج یکی از شاخص­هاي مهم براي ارزیابی میزان سلامت، بهداشت جسمی و روانی افراد یک جامعه می باشد. در این پژوهش به تاثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي بر سن ازدواج جوانان جامعه (منطقه مورد مطالعه شهرستان رفسنجان می باشد) پرداخته شده است. روش جمع­آوری اطلاعات در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار جمع­آوري داده­هاي مربوطه پرسشنامه می­باشد. جامعه آماري مورد مطالعه، دختران و پسران ازدواج نکرده در گروه سنی 26-38 ساله شهرستان رفسنجان در سال 1395 می­باشد. با استفاده از روش نمونه­گیري کوکران، 265 نفر براي مطالعه انتخاب شدند. داده­هاي گردآوري شده با استفاده از نرم­افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­ند. اعتبار پرسشنامه ها از طريق اعتبار صوري سنجيده شده و همچنین به منظور پایایی ابزار پژوهش از آلفا گرونباخ استفاده شداست، و ضريب آن 80% که پايايي قابل قبولي را نشان مي دهد. در تجزيه و تحليل داده هاي اولیه از آمار توصيفي و آمار استنباطي شامل آزمون هاي همبستگي پيرسون و تحليل واريانس استفاده شده است. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مریم دعاگو؛پروین زرکاری؛ ۱۳۹۵، تاثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر سن ازدواج افراد جامعه، ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی،علوم و تکنولوژِی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12734-The-Impact-of-Social,-Cultural,-and-Economic-Factors-on-the-Age-of-Marriage-of-Individuals

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مریم دعاگو؛پروین زرکاری؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل