تاثیر عوامل روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و خانوادگی بر افزایش سن ازدواج در بین دانشجویان دختر

چکیده مقاله

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر عوامل روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و خاانوادگی بار افازایش سان ازدواج در بین دانشجویان دختر بوده است .جامعه آماری مورد مطالعه کلیه ی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقاات اسات، حجم نمونه براساس جدول مورگان ) 083 نفر( انتخاب شدند. در این پژوهش روش نمونه گیری به صورت تصادفی چند مرحلاه ای انجام شد. روش جمعآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته مورد استفاده قرار گرفت و بر روی نموناه ماورد ن ار اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی )فراوانی، درصد، میاانگین، انحاراف معیاار، واریاان ونماودار و ...( و باه من ور آزمون سوال های پژوهش از آمار استنباطی )از آزمون آماری رگرسیون چناد متییاری و یاریم همبیاتگی پیرساون( استفاده شد. نتایج نشان داد که در هر جامعه اى بر حیم شرایط محیطى، اقتصاادى، اجتمااعى و فرهنگاى خاا آن جامعاه شرایط سنی ازدواج متفاوت می باشد . از طرفی نتایج نشان داد که دخترانی که دیرتر ازدواج مای کنناد، از تحصایلات باا تری برخوردارند و به این من ور نگرش فرامادی به امر ازدواج دارند و از طرفی اعتقاد زیادی دارند که با ازدواج، هزینه فرصات هاای از دست رفته بیش از فریت ازدواج است. از طرفی با توجه به شرایط جامعه چاه از لحااا اجتمااعی، اقتصاادی و فرهنگای بار افزایش سن ازدواج دختران تاثیر گذار بوده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، تاثیر عوامل روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و خانوادگی بر افزایش سن ازدواج در بین دانشجویان دختر، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5644-The-impact-of-psychological-factors,-socio-cultural,-economic-and-family-on-increasing-the-marriage-age-Female-students

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل