بررسی عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی دانشجویان (مطالعه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی)

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر، بررسی عومل مرتبط با سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه میباشد. در این پژوهش از روش پیمایش استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 200 نفر از آنان با روش نمونه گیری تصادفی، به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. و همچنین دادهای این پژوهش با استفاده از نرم افزار spss مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از آن است که میان عوامل چون، وضعیت تاهل و رشته افراد، و سرمایه فرهنگی رابطه ای وجود ندارد اما میان پایگاه اقتصادی اجتماعی دانشجویان و سرمایه فرهنگی آنها رابطه معنا داری وجود دارد و هرچه پایگاه اقتصادی اجتماعی افراد بالاتر می رود میزان سرمایه فرهنگی شان نیز بالا می رود. همچنین میان سن و سرمایه فرهنگی نیز رابطه معنادار و منفی وجود دارد یعنی هرچه سن پاسخگویان بالاتر میرود سرمایه فرهنگیشان نیز بیشتر شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.اسما پیری؛2.پری شکری؛ ۱۳۹۵، بررسی عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی دانشجویان (مطالعه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی)، چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9537-the-study-of-factorys-effect-on-student-cultural-capital.

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.اسما پیری؛2.پری شکری؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل