رابطه تنظیم هیجانی و مهارتهای مطالعه با اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

چکیده مقاله

 زمینه و هدف: امروز شیوع اهمالکاری تحصیلی در بین دانشجویان رو به گسترش است و عوامل متفاوتی هستند که موجب تشدید و یا کاهش این عامل میشوند. ازاینرو این مطالعه باهدف تعیین رابطه تنظیم شناختی هیجان و مهارتهای مطالعه با اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام گرفت. مواد و روشها: روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده - بهداشت زنجان به تعداد 033 نفر بود.که تعداد 861 نفر به روش نمونهگیری طبقهای تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامههای استاندارد تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی، عادتهای مطالعه پالسا و شارمانی و اهمالکاری تحصیلی سولومون و راثلبوم بودند. تجزیهوتحلیل دادهها باکمک نرم افزار SPSS وآزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به صورت گام به گام انجام گردید. >3/ نتایج: رابطه معناداری بین تنظیم شناختی هیجان و مهارتهای مطالعه با اهمالکاری تحصیلی وجود داشت ) 30 p(. از بین مؤلفه های تنظیم شناختی هیجان نیز مؤلفه نشخوار فکری با اهمالکاری تحصیلی تأیید شد. در مورد مؤلفههای مهارتهای مطالعه نتایج نشان داد بین مؤلفههای تقسیمبندی زمان، وضعیت فیزیکی، توانایی خواندن، یادداشت کردن، انگیزش یادگیری و حافظه با اهمالکاری تحصیلی رابطه معنادار وجود داشت. نتایج جدول آزمون رگرسیون چندگانه به صورت گام به گام نیز نشان داد؛ مؤلفههای نشخوار فکری، تقسیمبندی زمان، وضعیت فیزیکی، انگیزش یادگیری و حافظه تبیینکننده معنادار اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان هستند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، رابطه تنظیم هیجانی و مهارتهای مطالعه با اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، سومین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10459-Therelationship-between-emotion-regulation-and-study-skills

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل