بررسی رابطه ابعاد خودپنداره با عملکرد تحصیلی در دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه پیام نور شهرستان اردکان

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد خودپنداره با عملکرد تحصیلی در دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور شهرستان اردکان در نیمسال دوم سال تحصیلی 49 49 انجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می - باشد . نمونه مورد مطالعه 011 نفر از دانشجویان گروه علوم تربیتی بود که به طور تصادفی انتخاب شدند . ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه خودپنداره ساراسوات ) 0490 ( و معدل تحصیلی دانشجویان بود. به منظور آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد . داده ها در سطح معنی داری 5/. مورد تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد بین خودپنداره کلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نوراردکان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین میان خودپنداره آموزشی و عقلانی با عملکرد تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد . این در حالی است که میان خودپنداره جسمانی ، اجتماعی و خلق و خو و عملکرد تحصیلی رابطه معنادار وجود ندارد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

2.فهیمه شکرالهی؛3.فاطمه بهجتی اردکانی؛1.اعظم مروتی؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه ابعاد خودپنداره با عملکرد تحصیلی در دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه پیام نور شهرستان اردکان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5645-Exploring-the-relationship-between-self-concept-and-academic-performance-in-students-of-Educational-Sciences-University-PNU-city-of-Ardakan

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(2.فهیمه شکرالهی؛3.فاطمه بهجتی اردکانی؛1.اعظم مروتی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل