بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی، شادکامی و سبک های مقابله ای در دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد قائم شهر

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی، شادکامی و سبک های مقابله ای در دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد قائمشهر در سال تحصیلی 94-93 انجام گرفته است. مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد قائمشهر در سال تحصیلی 1394 -1393 مشغول به تحصیل بودند و نمونه شامل 100 نفر بوده است که به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سبک مقابله ای لازاروس و فولکمن، تیپ شخصیتی برونگرا و درونگرا نئو و شادکامی آکسفورد استفاده شده است. جهت تجزیه تحلیل اطلاعات از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد بین تیپ شخصیتی برونگرا و سبک مقابله ای هیجان مدار و مساله مدار دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد قائمشهر رابطه وجود دارد. بین تیپ شخصیتی درونگرا و سبک مقابله ای هیجان مدار و مساله مدار دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد قائمشهر رابطه معناداری وجود ندارد. بین شادکامی و سبک مقابله ای هیجان مدار و مساله مدار دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد قائمشهر رابطه وجود دارد. بین تیپ شخصیتی برونگرا و شادکامی دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد قائمشهر رابطه وجود دارد. بین تیپ شخصیتی درونگرا و شادکامی دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد قائمشهر رابطه معناداری وجود ندارد. بین سبک مقابله ای هیجان مدار و مساله مدار دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی، شادکامی و سبک های مقابله ای در دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد قائم شهر، کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مهندسی ،علوم وتکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11580-The-study-of-the-relationship-between-personality-types,-happiness-and-coping-styles-in-students-of-Payame-Noor-University-of-Qaem-Shahr

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل