بررسی رابطه ابراز وجود و شادکامی با خودکارآمدی تحصیلی در بین دانشجویان خوابگاهی دانشگاه محقق اردبیلی.

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابراز وجود و شادکامی با خودکارآمدی تحصیلی در بین دانشجویان خوابگاهی دانشگاه محققاردبیلی انجام شد. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه محققاردبیلی است و نمونه های مورد اندازه گیری به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. در این پژوهش برای اندازه گیریخودکارآمدی تحصیلی، از مقیاس خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینکز ) 9111 ( ، برای سنجش ابراز وجود از پرسشنامه ابرازوجود بر اساس آزمون ابراز وجود گمبریل و ریجی ) 9191 ( و برای سنجش شادکامی نیز از پرسشنامه شادکامی آکسفورد استفادهشده است. داده های پژوهش حاضر با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین ابرازوجود و شادکامی با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

کبری دهقان؛فاطمه شاکر؛سارا قاسمی؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه ابراز وجود و شادکامی با خودکارآمدی تحصیلی در بین دانشجویان خوابگاهی دانشگاه محقق اردبیلی.، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11275-Investigating-the-relationship-between-self-expression-and-happiness-with-academic-self-efficacy-among-university-dormitory-students-Ardebil-scholar.

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(کبری دهقان؛فاطمه شاکر؛سارا قاسمی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل