بررسي رابطه ابعاد جهت گیری هدف تحصیلی )تبحری، عملکردی، اجتماعی( خودکار آمدی و اهمال کاری تحصیلی دانشجویان پرستاری

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ابعاد جهت گیری هدف تحصیلی، خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی دانشجویان
پرستاری. بدین منظور نمونه ای به حجم 082 آزمودنی به شیوه خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شد. پرسشنامه های ابعاد جهت گیری هدف تحصیلی میدگلی و همکاران ) 8998 (، خودکارآمدی و برای سنجش اهمال کاری تحصیلی دانشجویان پرستاری از پرسشنامه ای پرسشنامه ی اهمالکاری تاکمن استفاده شد . داده های به دست آمده, با استفاده از الگوی معادلات ساختاری تحلیل شد و الگوی پیشنهادی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که مولفه های ابعاد جهت گیری هدف 2/ تحصیلی، خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی با یکدیگر همبستگی دارند ) 20 P< (. علاوه براین، اجرای الگوی معادلات ساختاری نشان داد که داده ها با الگوی پیشنهادی برازش دارند

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

امیرحسن خزایی؛محمد حسین صیف؛ ۱۳۹۳، بررسي رابطه ابعاد جهت گیری هدف تحصیلی )تبحری، عملکردی، اجتماعی( خودکار آمدی و اهمال کاری تحصیلی دانشجویان پرستاری، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین دمدیریت,اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7898-Dimensions-of-goal-orientation-education),-mastery,-functional,-social-(self-efficacy-and-Negligent-nursing-students

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(امیرحسن خزایی؛محمد حسین صیف؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل