رابطه انگیزه پیشرفت و هوش هیجانی با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان آماده برای کنکور

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه انگیزه پیشرفت و هوش هیجانی با اهمال کاری تحصیلی در دانش
آموزان آماده برای کنکور سال 49 شهرستان آستانه اشرفیه است. بدین منظور برای انتخاب نمونه مورد
نظر ابتدا با استفاده از نمونه گیری خوشه ای مرحله ای از بین مدارس شهر آستانه اشرفیه چند دبیرستان
انتخاب گردید، داده ها با استفاده از آمار استنباطی )رگرسیون چندگانه،ضریب همبستگی پیرسون ( و
استفاده از نرم افزار 02 spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت در این پژوهش انگیزه پیشرفت و هوش
هیجانی به عنوان متغیرهای پیش بین و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان به عنوان متغیر ملاک
2 نشان داد که پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دانش / مورد بررسی قرارگرفت نتایج با اطمینان 44
آموزان آماده برای کنکور بر اساس انگیزه پیشرفت و هوش هیجانی معنی دار است و همچنین بین انگیزه
- 2/ پیشرفت با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان آماده برای کنکور ، همبستگی منفی به میزان ) 99
= r (، وجود دارد که از نظر آماری معنی دار می باشد و نیز بین مولفه های هوش هیجانی ، خوش بینی/
تنظیم هیجان ، ارزیابی از هیجان و کاربرد هیجان با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان آماده برای
- - - = 2/81 ، 2/40 ، 2/ کنکور ، همبستگی منفی به ترتیب به میزان ) 49 r (، وجود دارد که از نظر آماری
معنی دار است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

معصومه بیغم؛دکتر بهمن اکبری؛ ۱۳۹۳، رابطه انگیزه پیشرفت و هوش هیجانی با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان آماده برای کنکور، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5112-the-relationship-between-emotional-intelligence,-achievement-motivation-and-academic-procrastination-with-students-preparing-for-the-examination

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(معصومه بیغم؛دکتر بهمن اکبری؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل