بررسی رابطه ي هوش هيجانی و سبك رهبري مديران با پيشرفت تحصيلی دانش آموزان مدارس ابتدائی

چکیده مقاله

این پژوهش با هدف تعیین رابطه ی هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدائی
منطقه هشترود انجام شد. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه مدیران و
دانش آموزان مدارس مقطع ابتدائی منطقه هشترود بود.به این منظور تعداد 22 مدرسه به روش تصادفی انتخاب و از هر مدرسه یک
نفر مدیرومعاون ودو نفردانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند.ابزارهای اندازه گیری شامل:پرسشنامه ی هوش هیجانی بار-
آن،سبک رهبری فیدلر ) LPC ( بودند.همچنین برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، از معدل آنان استفاده شد. داده های
پژوهش با استفاده از نرم افزار spss در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل
آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره نشان دادندکه: بین هوش هیجانی مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه -
مثبت وجود دارد. بین سبک رهبری مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج - -
رگرسیون چندگانه نشان دادکه از بین متغیرهای هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران ،سبک رهبری به تنهائی می تواند پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

اکبرسلطانی؛مجيد رفيعی؛ ۱۳۹۳، بررسی رابطه ي هوش هيجانی و سبك رهبري مديران با پيشرفت تحصيلی دانش آموزان مدارس ابتدائی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7379-The-relationship-between-emotional-intelligence-and-leadership-style-and-academic-achievement-of-primary-school-students

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(اکبرسلطانی؛مجيد رفيعی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل